POLITYKA PRYWATNOŚCI

Technet, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn, jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem technet@technet.olsztyn.pl.

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy, niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń. Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Technet. Okres przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z Technet a naszymi klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy Technet przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy Technet przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które Technet przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• podmioty świadczące usługi hostingowe,
• podmioty świadczące usługi montażowe,
• pozostali podwykonawcy Technet, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Technet, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy:
- firmy windykacyjne,
- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:
• dostępu do danych,
• poprawiania swoich danych,
• wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
• ograniczenia przetwarzania,
• sprzeciwu wobec przetwarzania,
• usunięcia danych osobowych,
• przeniesienia danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Technet, jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.